Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) firmy BRADOP nábytek sro, so sídlom Žihla 995, 739 91 Jablunkov, IČO 285 73 048, zapísané v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 31331 (ďalej len „predávajúce “) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese prodejna.bradop.cz (www.bradop.cz - eshop), a to prostredníctvom webového rozhrania. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (zákon č. 89/2012 Zb.) a ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, potom sa vzťahy riadia aj zákonom o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 634/1992 Zb.), všetko v znení noviel . Výňatky z týchto zákonov nájdete pod touto časťou obchodných podmienok.

 

VYMEDZENIE POJMOV

Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane podnikateľ.

Podnikateľ (predávajúci) - je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom robiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Na účely ochrany spotrebiteľa a na účely § 1963 Občianskeho zákonníka, sa za podnikateľa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

Spotrebiteľ (kupujúci) - je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak rokuje.

 

2. KÚPNA ZMLUVA

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť iba na základe dohody oboch strán alebo na základe zákonom stanovených dôvodov, ak nie je v týchto všeobecných obchodných podmienkach stanovené inak.

Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzavretá momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane DPH. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu.

Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú v objednávke.

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti vyplývajúce z uzavretej kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok). Predávajúci si vyhradzuje právo neuzavrieť kúpnu zmluvu s kupujúcim, ktorý bude požadovať úhradu ceny tovaru v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim podľa dojednania obsiahnutého v čl. 3.2 týchto všeobecných obchodných podmienok v prípade, keď tento kupujúci (resp. kupujúci, ktorý sa identifikuje zhod telefónnym číslom či e-mailovou adresou) v minulosti odmietol objednaný tovar na dobierku prevziať. V takom prípade si predávajúci vyhradzuje právo požadovať po takomto kupujúcom úhradu ceny tovaru pred odoslaním tovaru.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci úplne sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

Kupujúci berie na vedomie, že odtieň farebného prevedenia tovaru sa môže líšiť v závislosti od nastavenia zobrazovacieho zariadenia (monitor, display mobilného zariadenia, projektor a pod.).

Tolerancia rozmerov pri čalúnenom nábytku je ±5 cm.

Na darčeky, ktoré sú predávajúcim poskytované úplne zadarmo, nemôže kupujúci uplatňovať žiadny právny nárok

 

2.1 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

2.1.1 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY KUPUJÚCEHO

Ak sa nejedná o prípad, keď podľa ustanovenia § 1837 nemožno odstúpiť od zmluvy, potom má podľa ustanovenia § 1829 spotrebiteľ v prípade, keď uzavrel zmluvu dištančným spôsobom, právo od tejto zmluvy odstúpiť, a to bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14-tich dní, pričom táto lehota plynie odo dňa uzavretia zmluvy a ak ide o kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru; pokiaľ ide o zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; pokiaľ je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru, potom táto lehota plynie odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

Vyplňte formulár na stránkach predajňa.bradop.cz (www.bradop.cz - eshop) v sekcii Odstúpenie od zmluvy. Tento formulár vytlačte a pridajte do balíčka k vrátenému tovaru, popr. pošlite e-mailom.

Tovar zašlite späť na adresu: BRADOP nábytok s.r.o., Žihla 995, 739 91 Jablunkov. Vrátený tovar prosíme dobre zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Prosíme, uveďte tovar, pokiaľ možno do pôvodného stavu, predídete tým možnému zníženiu vrátenej čiastky o náklady vynaložené na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.

Obal nie je predmetom kúpy ani súčasťou kúpenej veci. Aj napriek tomu má predávajúci právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Tieto náklady sú vždy individuálne posúdené a ako také sú potom zákazníkovi naúčtované a započítané s čiastkou za vrátený tovar. Tovar si môžete vyskúšať, nemalo by však dôjsť k jeho zjavnému opotrebovaniu. Tovar môže byť použitý, ale treba myslieť na náklady, ktoré bude mať predávajúci s uvedením tovaru do pôvodného stavu a ktoré môžu byť požadované na úhradu. Tieto náklady môžu teoreticky dosiahnuť aj plnú cenu tovaru.

Spotrebiteľ je povinný zaslať alebo odovzdať podnikateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, tovaru, ktorý od neho obdržal. Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, nesie spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu.

Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu podnikateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od vrátenia tovaru, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom.

Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy iba pri časti dodaného tovaru, budú náklady na dodanie ponechaného tovaru hradené spotrebiteľom v plnej výške podľa aktuálnej ceny dopravného pre hodnotu ponechaného tovaru: https://www.bradop.sk/zpusoby-dopravy

V prípade, že bude spotrebiteľ chcieť zaslať peňažné prostriedky zloženkou, uhradí poplatok vo výške 3 €.

Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1827 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, o dodávke tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom a pod.

 

2.1.2 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, keď sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v najkratšom možnom termíne.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, že si kupujúci spotrebiteľ objednaný tovar neprevezme.

Ak neprevezme kupujúci predmet plnenia z dôvodov ležiacich na jeho strane (napr. zruší objednávku v prípade, keď je tovar už odoslaný, nie je napriek dohodnutému termínu prítomná kupujúcim určená osoba alebo nie je schopný uhradiť kúpnu cenu atď.), bude kupujúci povinný uhradiť zmluvný pokutu. Výška zmluvnej pokuty je 20% z celkovej ceny objednávky. V tejto zmluvnej pokute sú zahrnuté náklady účelne vynaložené v súvislosti so zrušenou kúpnou zmluvou – predovšetkým náklady na zmarenú prepravu k Vám a späť na náš centrálny sklad. V prípade, že zmluvnú pokutu neuhradíte v nami stanovenom termíne, tzn. do 14 dní od vystavenia faktúry, bude pohľadávka vymáhaná prostredníctvom spoločnosti pre vymáhanie pohľadávok vrátane všetkých nákladov s tým spojených.

 

Zmluvná pokuta za zrušenie objednávky v termíne:

 • Do 3 dní od objednania - bez pokuty
 • Do 7 dní od objednania -20% z celkovej ceny objednávky
 • Nad 7 dní od objednania - 40% z celkovej ceny objednávky

 

Zmluvná pokuta je právne vymáhateľná v súlade s príslušnými zákonnými normami. Kupujúci spotrebiteľ dáva výslovný súhlas predávajúcemu, v prípade svojho nesplateného záväzku, že môže osobné údaje odovzdať tretej osobe. Treťou osobou sa rozumie spoločnosť na vymáhanie pohľadávok.

 

3. CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1.CENY

Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane DPH vo výške platnej a účinnej ku dňu zobrazenia ponuky. Ceny nezahŕňajú náklady na dopravu tovaru na miesto určené kupujúcim.

Akčné ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akčného tovaru alebo po dobu časovo určenú.

 

3.2 PLATOBNÉ PODMIENKY

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke (Vybraný tovar zašleme na Vašu adresu a zaplatíte v hotovosti pri dodaní tovaru priamo vodičovi (u vodiča nie je možné platiť kartou). K zásielke bude samozrejme priložený zodpovedajúci daňový doklad (sme platcami DPH).
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 4023362336/7500 vedený v spoločnosti ČSOB. (V tomto prípade bude tovar dodaný až po uhradení kúpnej ceny vrátane ceny za dopravu v plnej výške predávajúcemu na účet. Po odoslaní objednávky Vám ihneď automaticky zašleme na Vašu e-mailovú adresu potvrdenie objednávky. Číslo objednávky použite ako variabilný symbol. O prijatí platby Vás budeme informovať e-mailom, väčšinou je to do dvoch pracovných dní od zadania príkazu vo Vašej banke.Po prijatí Vašej platby na náš účet, tovar vyexpedujeme na Vašu adresu podľa termínu dodania uvedeného pri tovare.K zásielke bude samozrejme priložený zodpovedajúci daňový doklad (sme platcovia DPH).
 • v hotovosti pri osobnom odbere v prevádzke predávajúceho na adrese: BRADOP nábytok s.r.o., Žihla 995, 739 91 Jablunkov
 • bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty pri osobnom odbere v prevádzke predávajúceho na adrese: BRADOP nábytok s.r.o., Žihla 995, 739 91 Jablunkov

 

V prípade platby v hotovosti alebo platby na dobierku je kúpna cena splatná okamihom prevzatia tovaru. V prípade platby kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho je kúpna cena splatná do 14 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

Predávajúci je oprávnený požadovať zálohu do výšky 30% z celkovej kúpnej ceny ešte pred objednaním tovaru kupujúcemu.

 

4. DODACIE PODMIENKY

4.1 OSOBNÝ ODBER

V prípade, že kupujúci zvolil ako spôsob dodania tovaru osobný odber tovaru v prevádzke predávajúceho, zašle predávajúci kupujúcemu výzvu na odber tovaru na e-mail kupujúceho. V takom prípade je kupujúci povinný objednaný tovar odobrať najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odoslania výzvy. Pokiaľ kupujúci neodoberie tovar do 14 kalendárnych dní odo dňa odoslania výzvy na odber, je predávajúci oprávnený požadovať po ňom zaplatenie poplatkov za uskladnenie tovaru vo výške 50,- Kč/každý už začatý deň. Pokiaľ tovar nebude odobraný do 1 mesiaca odo dňa odoslania výzvy na odber tovaru, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

V prípade osobného odberu je nutné sa najskôr dostaviť na prevádzkareň predávajúceho a uhradiť v plnej výške kúpnu cenu. Potom bude kupujúcemu vystavený daňový doklad, na základe ktorého bude kupujúci oprávnený odobrať tovar zo skladu predávajúceho. Kupujúci má právo si tovar pred prevzatím prekontrolovať, vr. kompletnosti a nepoškodenia tovaru, toto potvrdí potom aj svojim podpisom na dodacom liste pri tovare z výdajného skladu. Svojím podpisom dodacieho listu kupujúci súčasne potvrdzuje, že prevzatý tovar je kompletný a bez mechanického poškodenia.

4.2 DORUČENIE TOVARU NA MIESTO URČENÉ KUPUJÚCIM

Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný tovar pri dodaní prevziať. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zmluvnú pokutu podľa bodu 2.2.2.

Tovar je doručovaný prostredníctvom externej prepravnej spoločnosti.

Dopravné sa líši podľa ceny objednaného tovaru:

 • objednávka do 400 € - dopravné 20 €
 • objednávka nad 400 € - dopravné zadarmo

Za vykonanú prepravu sa rozumie preprava v okamihu zloženia zásielky na chodníku pred vchodom domu na mieste určenia v pracovné dni medzi ôsmou a šestnástou hodinou bez možnosti určenia presného času doručenia vopred. Tovar je väčšinou dodávaný v demonte s podrobným návodom na zloženie. Je dôkladne zabalené (krabice a pod.) a poistené proti poškodeniu.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi a súčasne o tejto skutočnosti urobiť zápis o poškodení do prepravného listu či spísať s prepravcom reklamačný protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom predávajúcemu. V prípade stretnutia porušenia obalu nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad. Pri prevzatí zásielky si kupujúci skontroluje aj počet balení a tento počet balení zapíše do dodacieho listu, ktorý podpisuje prepravcovi. Bude potom možné reklamovať eventuálne nedodanie nejakého dielu.

V prípade, že zásielka obsahuje sklo, je nevyhnutné toto rozbaliť a skontrolovať.

V prípade zistenia výrobnej vady po rozbalení zásielky, ktorej obal bol neporušený, kupujúci bezodkladne kontaktuje reklamačného pracovníka internetového obchodu. Takáto reklamácia bude prijatá a vybavená v zákonnej lehote (+ čas na dopravu náhradného tovaru).

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI Z CHYBNÉHO PLNENIA

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925; § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka). Na všetok tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov (pokiaľ nie je uvedené inak). Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia predmetu plnenia. Ako záručný list slúži faktúra.

 

5.1 Akosť pri prevzatí

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

 •  
 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej
 • sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa
 • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov

 

Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nie je povahe vady neúmerné (najmä ak nemožno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), možno uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád alebo novej súčasti bez vád, ak sa týka vada iba tejto súčasti.

Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, pokiaľ preukáže, že kupujúci pred prevzatím o vade tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.

 

5.2 Zákonné práva z vád

Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti uvedenej v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode.

V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať pri vade, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú):

 • odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci;
 • bezplatné odstránenie vady opravou;
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
 • vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

 

Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzavretí zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, pokiaľ by toto porušenie predvídala.

U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Ak sa vyskytla odstrániteľná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú vadu alebo štvrtá pre odlišné vady) alebo má tovar väčší počet vád (najmenej tri vady súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy .

Vyššie spomínaná zodpovednosť za vady sa neuplatní pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Predávajúci taktiež nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku nedodržania návodu na použitie.

 

5.3 Vybavenie reklamácie

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určenej na opravu bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak tak urobí kupujúci písomne, uvedie svoje kontaktné údaje, popis závady a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak žiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

Ak nezvolí kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od odovzdania/doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného na opravu. Kupujúci čistý a kompletný tovar určený na prepravu zabalí, popr. zaistí jeho zabalenie do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

Reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné na vybavenie reklamácie (fotodokumentácia, označenie reklamovaných dielov podľa montážneho návodu a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšom možnom čase. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

Reklamáciu je možné uplatňovať na email aleksandra.lipowska@bradop.cz 

O prijatí reklamácie bude spotrebiteľ informovaný e-mailom.

Reklamácia musí obsahovať:

 • zákaznícke číslo a číslo faktúry
 • názov reklamovaného tovaru
 • označenie reklamovaného dielu podľa montážneho návodu
 • adresu pre zaslanie vybavenej reklamácie a kontakt (telefón, e-mail)

Pokiaľ bola reklamácia oprávnená, má kupujúci nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov.

 

6. RIEŠENIE SPOROV

Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia všeobecné súdy. Kupujúci sa môže obrátiť so žiadosťou o radu ohľadom svojich spotrebiteľských práv na dTest, o.p.s. cez www.dtest.cz/poradna či na telefóne 299 149 009. Predávajúci sa zaväzuje usilovať prednostne o mimosúdne riešenie sporov s kupujúcim, pokiaľ ich kupujúci neodmietne. Mimosúdne riešenie sporov prebieha prostredníctvom služby VašeSťažnosti.sk na webovej stránke www.vasestiznosti.cz. Tento postup nie je mediáciou podľa zákona č. 202/2012 Zb. o mediácii v platnom znení ani rozhodcovským konaním podľa zákona č. 216/1994 Zb. o rozhodcovskom konaní a výkone rozhodcovských nálezov v platnom znení a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie strán obrátiť sa so svojím nárokom na súd. Počas trvania rokovaní o mimosúdnom urovnaní sporu nebežia ani nezačnú plynúť premlčacie a prekluzívne lehoty podľa Občianskeho zákonníka, pokiaľ jedna zo strán sporu výslovne neodmietne v rokovaní pokračovať. Predávajúci sa zaväzuje v prípade súhlasu kupujúceho usilovať o naplnenie odporúčajúceho stanoviska dTestu. Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení vykonáva Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz). K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

DOTAZNÍK

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete.

Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.

Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

+420 730 150 633

Pondělí až Pátek 8:00 - 11:30 12:00 - 16:00
Český výrobca

Český výrobca

Vlastná predajňa

Vlastná predajňa

Výhodné ceny

Výhodné ceny

Spoľahlivá doprava

Spoľahlivá doprava